Zasadnutie fintech asociácii v Bruseli 24. októbra 2019

  • 8. novembra 2019

V Bruseli sa 24. októbra na pôde EBF, European Banking Federation zúčastnila naša Slovenská FinTech asociácia stretnutia fintech asociácií z 12. krajín Európskej únie. Okrem nás sa zúčastnili národné asociácie Španielska, Poľska, Česka, Talianska, Maďarska, Francúzska, Rumunska, Belgicka, Bulharska, Holandska a Portugalska. Via phone sa pripojilo aj Fínsko a Lithuania. Za nás sa zasadnutia zúčastnil Juraj Králik, ktorý v našej asociácii manažuje zahraničné vzťahy.

Program bol rozdelený do dvoch častí. Doobeda boli diskusie vedené s predstaviteľmi Európskej Bankovej Federácie, DG Fisma (útvar Európskej Komisie zodpovedný za politiku EÚ v oblasti bankovníctva a financií) a samotnými predstaviteľmi Európskej Komisie. Prezentovali nám aktivity Európskej únie v snahe vytvoriť čo najviac konkurencieschopné prostredie pre inovatívne firmy vo FinTech sektore. Asociácie diskutovali o problémoch, ktorým čelia fintechy v jednotlivých krajinách. Predkladali podnety na zlepšenie systémových opatrení vzhľadom na podmienky vstupu fintechov na trh, zníženie regulatórnej záťaže… Ukazuje sa, že PSD2 ktorá smerovala k myšlienke vytvoriť v Európe čo najviac otvorený konkurenčný trh sa momentálne príliš orientuje na banky a nie tam, kde mala byť prioritne orientovaná, teda na vytvorenie legislatívneho prostredia pre rozvoj nových finančných technológii – fintechy.

Okrem toho tu vzniká ďalší paradox, hlavne v krajinách CEE regiónu. Nechcem tu príliš rozoberať, prečo to tak je. Ale väčšina asociácii žiada viac európskych ako národných regulácii. Práve národné regulácie sa vo väčšine krajín javia ako hlavná príčina nezmyselných regulácii a byrokracie v procesoch získavania licencií na tieto služby. Ukazuje sa, že práve európska štandardizácia procesov a licenčných konaní pomôže optimalizovať procesy a skrátiť termíny konaní v členských krajinách a podporiť tak postavenie jednotného európskeho trhu v tejto oblasti oproti ázijským a ostatným konkurenčným trhom.

Na tomto zasadnutí sme predstavili aj našu snahu založiť paneurópsku alianciu národných asociácií. Táto iniciatíva bola predstaviteľmi európskych inštitúcii prijatá veľmi pozitívne, nakoľko partner, reprezentujúci záujmy stovák fintechov naprieč celou Európskou úniou im v otvorenom dialógu doteraz chýbal.

Poobede bolo ďalšie pracovné stretnutie zúčastnených asociácii v Pražskom Dome. Hlavným bodom programu bolo odsúhlasenie vzniku a stanov samotnej aliancie so sídlom v Bruseli. Následne sa predstavitelia asociácii presunuli na pracovné stretnutie do Európskej Komisie, kde svoj vznik oficiálne oznámili aj pánovi Martinovi Špolcovi, vedúcemu útvaru Európskej Komisie pre udržateľné financie a fintech. Bola dohodnutá úzka spolupráca naprieč celým ekosystémom, kde bude mať priestor vyjadriť a presadzovať svoje názory každá zúčastnená krajina a firma v rámci aliancie asociácii.

 

Peter Papan