Kategórie Členstva

Členstvo

 

Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Písomnú prihlášku do Združenia zasiela záujemca o členstvo v Združení emailom Výkonnému riaditeľovi Združenia, ktorý ju predloží Predstavenstvu. Súčasťou prihlášky je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí so stanovami Združenia.

Členstvo v Združení vzniká schválením príslušného orgánu Združenia. Na prijatie záujemcu do Združenia, alebo na jeho zaradenie do jednotlivých kategórií členstva neexistuje právny nárok.

Zakladajúcimi členmi Združenia sú subjekty špecifikované v Zmluve o založení záujmového združenia právnických osôb zo dňa 22. júna 2018. Zakladateľ má všetky práva a povinnosti riadneho člena Združenia.

Staňte sa členom

Pridajte sa k nám a staňte sa členom v Slovenskej FinTech asociácii. Členský poplatok je stanovený v zmysle schváleného sadzobníka pre rok 2019. Viac info na adrese sekretariat@slovakfintech.sk

Staň sa členom