Staňte sa členom

Typ subjektu

Členstvo

Kontaktná osoba

Odoslaním tejto prihlášky žiadam o prijatie za člena Slovenskej FinTech Asociácie a zároveň súhlasím s úplným znením stanov Slovenskej FinTech Asociácie, uverejnených na www.slovakfintech.sk v čase odoslania.

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v prihláške ako záujemca o členstvo, alebo ste jeho oprávneným zástupcom (kontaktnou osobou) spracúvame za účelom spracovania prihlášky, následnej evidencie členov združenia, ich zástupcov a plnenia úloh a cieľov združenia. Je výkonom nášho oprávneného záujmu spracúvať údaje uvedené v prihláške, bez ktorých by bolo členstvo v združení nezrealizovateľné a nemohli by sme splniť Vaše ani naše právaa povinnosti určené pre daný účel. Združenie spracúva o Vás iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie účelu, a to najmä identifikačné a kontaktné údaje, prípadne iné nevyhnutné údaje, ktoré vyplývajú z príslušných formulárov. Ďalšie informácie o tom ako sa v Slovenskej FinTech asociácii staráme o Vaše osobné údaje nájdete na našej webovej stránke www.slovakfintech.sk.
Menej informácií.
...viac informácií.