EDFA – European Digital Finance Association

 • 21. marca 2020

Minulý mesiac sa nám podarilo zavŕšiť našu snahu o založenie spoločnej európskej asociácie národných fintech asociácii. V Bruseli sme spolu s 15 asociáciami, napr. Španielskou, Holandskou, Belgickou, Talianskou, Českou, Poľskou založili EDFA – Európsku digitálno finančnú asociáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že dodnes v podstate neexistuje definícia fintechu sme názov koncipovali širšie, do podoby digitálno finančnej asociácie.

Hlavnými cieľmi EDFA je:

 • Obhajovať lepší prístup všetkých k moderným, dostupnejším a bezpečným finančným službám
 • urýchľovať inováciu vo finančnom sektore prostredníctvom nových digitálnych technológií, prostredníctvom podpory technologického rozvoja
 • podporovať inováciu prostredníctvom prerokovávania príslušných legislatívnych zmien a podpory inovatívneho obchodného ekosystému. Zmeny musia podporovať osvedčené postupy v tomto odvetví, spĺňať najvyššie normy ochrany spotrebiteľa, transparentnosti, kybernetickej bezpečnosti, súkromia a udržateľnosti.

Tieto ciele chceme dosiahnuť hlavne:

 • udržiavaním trvalého konštruktívneho dialógu s príslušnými európskymi inštitúciami, ich regulačnými orgánmi ako aj s regulačnými inštitúciami príslušných vlád
 • zastupovaním svojich členov a ich spoločných cieľov voči všetkým relevantným národným, regionálnym a globálnym zainteresovaným stranám z verejnej aj súkromnej sféry
 • identifikovaním a podľa možnosti vyriešením prekážok finančných inovácií a zavádzania digitálnych technológií na jednotnom digitálnom trhu v globálnom kontexte
 • spolupráca pri tvorbe a prijímaní príslušných odvetvových usmernení, postupov a regulačných nástrojov
 • podpora transparentného modelu finančných služieb, ktorý bude odrážať spoločné záujmy zainteresovaných strán z priemyslu, začínajúcich podnikov, organizácií občianskej spoločnosti, zákazníkov a verejných orgánov
 • podpora činností zameraných na zvyšovanie povedomia a zdieľanie vedomostí
 • spolupráca s verejnými a súkromnými iniciatívy zameranými na posilnenie príjmania finančných inovácií a digitálnych technológií vo verejnej aj komerčnej sfére
 • spolupráca s inými vnútroštátnymi a medzinárodnými inovačnými platformami a priemyselnými organizáciami, ktoré majú vo svojom portfóliu témy týkajúce sa finančných inovácií, finančných technológií a finančného zdravia
 • vytvorenie platformy pre konštruktívny dialóg na zlepšenie spolupráce v rámci inovatívneho obchodného ekosystému v rámci finančných inovácií a technologického priemyslu
 • zhromažďovanie a analýza relevantných údajov na podporu rozvoja a prijímania finančných inovácií a digitálnych technológií, vykonávanie výskumu v jednotlivých odvetviach